Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O Zakładzie

Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. powstał z przekształcenia SJO GZK Gostkowo w spółkę prawa handlowego, na mocy uchwały Rady Gminy Łysomice z grudnia 2016 r. ZUK Łysomice Sp. z o.o. przejął wszystkie prawa i obowiązki GZK Gostkowo.
​Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie został utworzony na podstawie uchwały Nr IV/21/02 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia zakładów budżetowych Zakładu Budżetowego Oczyszczalnia, Zakładu Budżetowego Wodociągi i Zakładu Budżetowego Wysypisko w jeden zakład budżetowy o nazwie Gminny Zakład Komunalny. GZK utrzymywany jest ze środków własnych Gminy Łysomice.
Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie (GZK), jako gminna jednostka organizacyjna działająca na zasadach samorządowego zakładu budżetowego nie posiadał osobowości prawnej i wykonywał w imieniu gminy jej zadania własne. Przedmiotem działania GZK było zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w szczególności w zakresie :

  1. dostarczanie wody na cele bytowo – socjalne, produkcyjne i rolnicze,
  2. usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
  3. budowy , rozbudowy modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
  4. przyjmowania, skupu i składowania odpadów,
  5. prowadzenie zbiórki odpadów w tym zbiórki selektywnej,
  6. naprawy i modernizacji dróg,
  7. remontów gminnych obiektów komunalnych,
  8. świadczenie dla ludności usług transportowych i usług ziemnych,
  9. modernizacji konserwacji i naprawy urządzeń melioracyjnych,
  10. terminowego odczytywania wodomierzy i urządzeń pomiarowych a tym samym terminowego fakturowania odbiorców wody i dostawców ścieków i odpadów.

Celem Zakładu było prowadzenie działalności w zakresie produkcji i usług świadczonych na zasadach umożliwiających pokrywanie kosztów z osiągniętych dochodów własnych. GZK było gminną jednostką organizacyjną utworzoną do zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, w granicach administracyjnych gminy Łysomice

Zakładem kierował i reprezentował go na zewnątrz Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Gostkowie. Zgodnie ze Statutem Kierownika zatrudnił i zwalniał Wójt. GZK pełniło rolę administratora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, ponosząc koszty związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sieci i urządzeń.