Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czcionka:

Ogłoszenie nr 7074 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.
​Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Gostkowie, Gm. Łysomice.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 357299-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny z/s w Gostkowie, krajowy numer identyfikacyjny 87164448000000, ul. Gostkowo  30, 87148   Łysomice, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 678 44 51, faks 0-56 678 44 51, e-mail jola.jedrzejewska@gmail.com
Adres strony internetowej (URL): www.gzkgostkowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Gostkowie, Gm. Łysomice.
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Gostkowie, Gm. Łysomice.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 109800
Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
P.H. BEKRYKS,  ,  ul. Porzeczkowa 12,  87-148 ,  Łysomice,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 112800
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 112800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 112800
Waluta: PLN
 
 
 

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Zegar