Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czcionka:
Ogłoszenie nr 500000223-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŁYSOMICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. z siedzibą Gostkowie 21e, 87-148 Łysomice na 2018 rok.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631305-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŁYSOMICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krajowy numer identyfikacyjny 366321404, ul. GOSTKOWO  27E, 87-148  ŁYSOMICE, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 56 678 44 50, e-mail zukgostkowo@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. z siedzibą Gostkowie 21e, 87-148 Łysomice na 2018 rok.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. z siedzibą Gostkowie 21e, 87-148 Łysomice na 2018 rok
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 126878
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe "BEKRYKS"
Email wykonawcy: litkowski@interia.ru
Adres pocztowy: ul. Porzeczkowa 12
Kod pocztowy: 87-148
Miejscowość: Łysomice
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 126878
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126878
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126878
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Zegar