Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

~~Ogłoszenie nr 510003863-N-2019 z dnia 08-01-2019 r.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŁYSOMICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw wykonawcy do zbiorników pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o.siedzibą w Gostkowie 21e na 2019 rok.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 658844-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŁYSOMICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krajowy numer identyfikacyjny 366321404, ul. GOSTKOWO  27E, 87-148  ŁYSOMICE, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 56 678 44 50, e-mail zukgostkowo@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw wykonawcy do zbiorników pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o.siedzibą w Gostkowie 21e na 2019 rok.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie sukcesywnych, bezgotówkowych tankowań na stacji paliw wykonawcy do zbiorników pojazdów Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o.siedzibą w Gostkowie 21e na 2019 rok.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV: 09134100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 145691
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe "BEKRYKS"
Email wykonawcy: 75150@circlekeurope.com
Adres pocztowy: ul.Porzeczkowa 12
Kod pocztowy: 87-148
Miejscowość: Łysomice
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 145691
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145691
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145691
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie