KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI KOMUNALNEJ 

ZUK Łysomice Sp. z o.o. 

 

Spółka utworzona po likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego przejmie zadania wykonywane dotąd przez ten Zakład.

 

 1. Zakres działalności Spółki:

 1. Zaopatrzenie w wodę:

- eksploatacja stacji uzdatniania w wodę Gostkowo i Świerczyny,

- eksploatacja sieci wodociągowej,

- wykonywanie remontów i modernizacji sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody

- rozbudowa sieci wodociągowej,

- budowa przyłączy wodociągowych

 1. Odprowadzanie ścieków:

- eksploatacja przepompowni ścieków głównej i strefowych,

- eksploatacja sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej,

- wykonywanie remontów i modernizacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków,

-  rozbudowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej i grawitacyjnej,

- budowa przyłączy kanalizacyjnych,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

- świadczenie usług asenizacyjnych,

- eksploatacja punktu zlewnego ścieków dowożonych,

 1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni:

-  utrzymanie parków,

-  utrzymanie zieleni przydrożnej,

-  utrzymanie zieleni przy obiektach użyteczności publicznej,

-  wycinki drzew, cięcia sanitarne, prześwietlające i pielęgnacyjne

 1. Utrzymanie obiektów sportowych:

-  utrzymanie nawierzchni boisk sportowych,

-  utrzymanie  obiektów kubaturowych,

-  utrzymanie obiektów architektury ogrodowej i siłowni parkowych.

 

 1. Budowa i utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych:

- naprawy i modernizacje dróg, chodników i ścieżek rowerowych,

              - budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych,

              - zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych,

              - sprzątanie pasa drogowego,

              - koszenie zieleni w pasie drogowym.

 1. Utrzymanie zatok i wiat przystankowych:

- naprawy wiat przystankowych,

- utrzymywanie porządku wokół wiat,

- ustawienie koszy na śmieci i ich systematyczne opróżnianie.

 1.  Utrzymanie i modernizacja oświetlenia ulicznego, parkowego:

-  bieżące utrzymanie i monitoring awarii punktów świetlnych,

-  budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego i parkowego

 1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej:

- sprzątanie i utrzymywanie.

 1. Sprzątanie nieruchomości, placów.
 2. Eksploatowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
 3. Przygotowanie techniczne i logistyczne  publicznych imprez masowych.
 4. Budowa, utrzymanie i remonty obiektów kubaturowych.
 5. Konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych.
 6. Usługi transportowe, prace ziemne.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 516

Utworzono dnia: 04.07.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

29.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

29.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

28.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut