Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 06.11.2023

Uwaga!

Właścicielu nieruchomości, masz możliwość podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej i jeszcze tego nie zrobiłeś?

Rozważ podłączenie i zawarcie umowy na odbiór ścieków
z Zakładem Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
  • wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

  • przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 

 

W 2024 roku przeprowadzane będą kontrole w ww. zakresie.

 

Zgodnie z art.6 ust 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2002 r. poz. 1297 ze zm. Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Przedsiębiorcy uprawnieni do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łysomice.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.
  • Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 28 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

  • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wod.-kan., wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.