Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Detaliczne dostawy oleju napędowego realizowane na zasadzie tankowań na stacji paliw wykonawcy w 2020 roku.

~~ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych Łysomice w Gostkowie zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostawę przez okres jednego roku oleju napędowego na potrzeby Zamawiającego.

 
Informacje dotyczące zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o.
KRS Nr: 0000661315
REGON: 366321404
NIP:  879 26 88 794
Adres: Gostkowo 21e; 87-148 Łysomice
Strona internetowa: http://zuklysomice.zakladkomunalny.com/
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

 
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych (ważna koncesja),
2. dysponują co najmniej jedną stacją położoną na terenie gminy Łysomice lub w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego,
3. nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, nie znajdują się w upadłości lub likwidacji.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy składają oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. Ponadto w dniu podpisania umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany do załączenia do umowy kopii ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi.

 
Informacje dotyczące zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia oraz jego warunki techniczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego dla pojazdów mechanicznych w szacunkowej ilości 35.000 litrów. Realizowana na zasadzie bezgotówkowych tankowań na stacji wykonawcy. Wskazana ilość paliw ma charakter wyłącznie orientacyjny i jej zmniejszenie nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Dostarczane paliwa muszę spełniać wymagania jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U., poz. 1680).
2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, ofertach częściowych i ofertach wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Informacja dotycząca zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. Informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarto także w załączniku nr 1 (Wzór umowy). Załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
4. Informacje dotyczące gwarancji
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych paliw na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. W przypadku reklamacji Wykonawca na własny koszt zabezpieczy zarówno próbkę paliwa dostarczonego Zamawiającemu oraz próbkę paliwa z własnych zbiorników pochodzącą z dostawy, której jakość została zakwestionowana przez Zamawiającego.

 
Kryterium wyboru oferty:
Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena.
W przypadku otrzymania dwóch jednakowych - najniższych ofert Zamawiający przeprowadzi zbiórkę ofert dodatkowych.
 
Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2019r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego na dołączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).
Oferty, które wpłyną po  30 grudnia 2019r. po godz. 12.00 nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Formy składania ofert:
1. Pisemnie na adres zamawiającego,
2. Drogą poczty elektronicznej na adres: zukgostkowo@gmail.com
3. Faksem na nr : 56 784451 wew. 103.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 12.30.


W przypadku potrzeby wyjaśnień lub zapytań osobą kontaktu ze strony zamawiającego jest:
Zdzisław Gawroński tel. 507 195 677 , email: zukgostkowo@gmail.com

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są załączniki:
- Załącznik nr 1 – Wzór umowy
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

 
                                                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                                             Zdzisław Gawroński

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar