Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie ZUK

Utworzono dnia 04.05.2021

                 

              

     Ogłoszenie Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Łysomice

         Informuję, że ZUK w Gostkowie rozpocznie kontrolę nielegalnych podłączeń do kanalizacji z poszczególnych posesji na terenie gminy Łysomice. Prawa i obowiązki stron reguluje „Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2018r. poz. 1152, 1629). Art. 9 wymienia, czego nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej i uprawnienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Ust. 1 tego art. mówi: „ zabrania się wprowadzenia ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Art. 28 ust. 4a mówi, że ten, kto nie stosuje się do zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

          Jest to zgodnie z przepisami prawa przestępstwo, wyrok wydaje sąd, który może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Wyrok sądu za stwierdzone przestępstwo, pociąga określone konsekwencje prawe.

          Obfite opady deszczu, w dniu 2 maja spowodowały przepełnienie sieci kanalizacyjnej, co daje podstawy do założenia, że z niektórych posesji woda opadowa odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej.           

           Bardzo proszę o uregulowanie nieprawidłowości w tym zakresie, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                       Zdzisław Gawroński